φυλλάδιο_για ebook - page 3

B e n a ki P h y t o p a t h o l o g i c a
l I n s t i t u te ( B P I) w as e s t a b l i s h ed in 1 9 29 by
a d o n a t i on f N a t i o n al B e n e f a c t o r E m n n a n o u i
l B e n a k i s .
BP! is a p u b l ic r e s e a r ch b o d y, w i th t he p r i m a ry a im of p r o t e c t i ng
p l a nt p r o d u c t i on in G r e e c e. As a L e g al E n t i ty of t he P u b l ic S e c t o r, BPI
o p e r a t es u n d er t he s u p e r v i s i on f t he H e l l e n ic M i n i s t ry of R u r al D e–
v e l o p m e nt a nd F o o d.
BPI a c t i v e ly p a r t i c i p a t e s in t he i m p l e m e n t a t i o n of EU D i r e c t i v es a nd
R e g u l a t i o ns i t he a r e as of p l a nt h e a l th a nd p l a nt p r o t e c t i o n , s a f e t y,
a nd r a t i o n al u se of p e s t i c i d e s .
W i t h in t he t i m e s c a l e of t he n e xt f i ve
y e a r s, o ur g o al is to s e BPI r e c o g n i z ed as a R e s e a r ch C e n t re of E x c e l–
l e n ce in p l a nt h e a l th a nd p l a nt p r o t e c t i o n .
B Pr s m a in a c t i v i ty r e m a i ns f o c u s ed on f u n d a m e n t a l a nd a p p l i ed r e–
s e a r ch f or t he o n g o i ng p r o t e c t i on a nd i m p r o v e m e n t of t he p r i m a ry
a g r i c u l t u r a l p r o d u c t i o n , p r o m o t i ng p l a nt p r o t e c t i on m e t h o ds a nd
p r o c e d u r es t h at a re s a fe f or r u r al p o p u l a t i o n , f a r m e rs a nd w o r k e rs in
a g r i c u l t u re a nd c o n s u m e r s of a g r i c u l t u r a l p r o d u c t s , a w e ll as f or t he
e n v i r o n m e n t
.
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...16
Powered by FlippingBook